De voorwaarden

Artikel 1: Gebruik
1. Het is niet toegestaan de Novox C20 te besturen onder invloed van drugs of alcohol boven het wettelijk toegestane promillage.
2. Het is niet toegestaan om met meer dan 1 persoon plaats te nemen op de scooter zonder toestemming van de verhuurder.
3. Het is niet toegestaan om onderlinge wedstrijden te houden in welke vorm dan ook.
4. Huurder draagt de volledige verantwoording over de Novox C20 en dient de Novox C20 als een goed huisvader te verzorgen.
5. Huurder dient zich te houden aan de in Nederland geldende wetgeving en verkeersregels en wordt geacht deze te kennen.
6. De afstand die u minimaal kunt afleggen bij een één persoons bezetting en normaal gebruik is 60 kilometer. Bij een twee persoons bezetting 45 kilometer.
7. Gaat u naar Duitsland dan geldt wel een helmplicht.

Artikel 2: Verzekering
Gehuurde Novox C20’s zijn verzekerd voor diefstal- of casco schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van gehuurde Novox C20’s, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld.
Schade aan derden, veroorzaakt met een gehuurde Novox C20 is verzekerd, uitgezonderd het eigen risico van € 250,-. Inname en / of borgteruggave ontslaan de huurder niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling door ontstane schade tijdens zijn of haar huurperiode. Bij een ongeval dient de verhuurder zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd en huurder dient door de politie proces te latenopmaken. Voor de duidelijkheid: Mocht je schade hebben aan de scooter is dit altijd voor rekening van de huurder!! Dit is dus nooit verzekerd!! Ook niet met een reisverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Schade aan anderen is wel verzekerd.

Artikel 3 : Aansprakelijkheid
Voor eventuele kosten en/ of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/ of defect en/ of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 4: Diefstal of vermissing
Bij diefstal, verduistering en / of het niet terugbezorgen van de scooter, wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt, naast de verschuldigde huurprijs, aan de huurder de dagwaarde van de Novox C20 door de verhuurder vastgesteld, in rekening gebracht.

Artikel 5: Defect
Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zich bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen, mits er een vervangende scooter beschikbaar is, De scooter dient nooit onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte locatie bekend is en de scooter met een slot is bevestig daan een vast voorwerp, of muur. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft men recht op teruggave van dat deel van de huur, dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de scooter.

Artikel 6: Ontbinding overeenkomst
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst en zonder opgave van redenen te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren. Er zal geen verhuur plaatsvinden indien er geen geldig rijbewijs overlegd kan worden.

Scooterverhuur GoodScoot.